Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

С приетите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР), обн., ДВ, бр. 8 от 2023 г., се прецизират основни понятия, необходими в процеса на изграждане на имотен регистър и нормативно се урежда имотният регистър като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Регламентира се идентичността между съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Законодателно се дефинира правомощието на службите по вписванията да въвеждат информация в електронните партиди на недвижими имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

В § 9 от заключителните разпоредби на ЗИД на ЗКИР е предвидено министърът на правосъдието да приведе наредбата по чл. 5, ал. 3 (Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър)  в съответствие с този закон.

С предлаганите промени се цели привеждане в съответствие на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър с изискванията на ЗКИР за създаване и поддържане от Агенцията по вписванията на имотен регистър в електронна форма като обща база данни, съдържаща електронните партиди на недвижими имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи. 

 


Дата на откриване: 10.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.6.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 май 2024 г. 09:35:51 ч.
b.bozhanov

Данъчна оценка

Предлагам на систематично място да бъде добавено, че като част от публичната справка се визуализира и данъчната оценка на имота. В случай, че има ограничения, свързани с евентуалния характер на точната стойност на данъчна и осигурителна информация, може да се визуализира диапазон от предваритлено дефинирани такива.