Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Предложените изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта произтичат от влезлите промените в Закона за насърчаване на заетостта, които влизат в сила от 01.01.2024 г. Основните цели на предложените промени са свързани с:

  • Регламентиране на реда за уведомяване на лицата, започнали работа по програми и мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове, за служебната промяна на регистрацията им от безработни в заети, търсещи работа лица;
  • Регламентиране на реда за разпределение на средствата за всяка отделна група в неравностойно положение на пазара на труда, включена в насърчителната мярка по чл. 36 от ЗНЗ;
  • Регламентирате на диференциран подход за изплащане на средства за ежедневни транспортни разходи на безработни лица, включени в обучение или в процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, в зависимост от разстоянието – до 50 км. (вкл.) и над 50 км.


Дата на откриване: 20.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.1.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 декември 2023 г. 17:12:38 ч.
ibb

Становище на Института за Биомаса и Биогориво - ИББ - София

Като една гигантска мярка за насърчаване на заетостта би могъл да се спомене проектът "БГ-Развитие" - bg-razvitie.alle.bg на ИББ - ibb.alle.bg, финансиран неограничено, грантово, извънбюджетно и извън-банково, по линия на Монетарния Механизъм Зелен Трилионен Фонд (GTF) - green-trillion.alle.bg . Проектът предвижда изграждане в рамките на няколко години на десетки инсталации за добив на свръхбързорастяща биомаса (SGB - biomass.alle.bg) и зелени биогорива (ofomobile.alle.bg) из цялата страна - първо в най-изостаналите и опустяващи региони, и разкриване на стотици хиляди нови работни места за Дигитални Биофермери, Агротехници и Оператори с базова квалификация, "с бели престилки и таблет в ръка" и с европейски заплати - минимална стартова 2500 лв. чисто, плюс редица бонуси като безплатни здравни застраховки, безплатно образование и квалификация, квартири, почивки и др., за сметка на Проекта. 

05 януари 2024 г. 23:01:52 ч.
Кико-kiko

В новите областни БТ

Ще се разкрият  ли  отдели,външни  подбори  и  откога

08 януари 2024 г. 14:28:41 ч.
АйлинААлиева

Становище и предложение

В проекта на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта не е предвидено да бъде изменени и допълнени текстовете на ал. 5, 6 и 7 към чл. 13.

Съгласно чл. 13, ал. 5, 6 и 7 от ППЗНЗ: 

(5)  При отказ да се предоставят услуги по чл. 17, ал. 1, т. 6, 7 и 8 и ал. 2, т. 4 - 7 ЗНЗ, както и при частичното им предоставяне директорът на дирекция "Бюро по труда" се произнася с писмено решение в 7-дневен срок.
(6)  Решенията по ал. 5 се издават, обжалват и изпълняват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването по административен ред се извършва пред директора на съответната дирекция "Регионална служба по заетостта", който се произнася с мотивирано решение.
(7)  Решенията на директора на дирекция "Бюро по труда" и решението на директора на дирекция "Регионална служба по заетостта" се издават по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
 

08 януари 2024 г. 14:30:13 ч.
АйлинААлиева

Становище и предложение 1

В държавен вестник чл. 2 от 05.01.2024 г. е обнародвано Постановление № 1 от 2 януари 2024 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2023 г., което съгласно §22 от Заключителните разпоредби влиза в сила от 01.01.2024 г.

В УП на АЗ е предвидено, че дейността на 9 Регионални служби по заетостта се прекратява, считано от 01.01.2024 г., като дейностите извършвани до 31.12.2023 г. от тух ще се осъщестяват и Областните дирекции "Бюро по труда" - 30 на брой, съгласно приложение № 1 към Правилника.

В чл. 20 от УП на АЗ се добавя т. 29, със следния текст: 29. главният директор/заместник главният директор на Главна дирекция „Услуги по заетостта“ е горестоящ административен орган по смисъла на чл. 81 от Административнопроцесуалния кодекс спрямо директорите на областните дирекции „Бюро по труда“.“

чл. 24, ал. 6 от УП на АЗ, предвижда: "Областните дирекции „Бюро по труда“ се представляват и ръководят от директори, които се назначават от изпълнителния директор на Агенцията и са:

1. горестоящи административни органи по смисъла на чл. 81 от Административнопроцесуалния кодекс спрямо директорите на дирекции „Бюро по труда“ в съответната област при административното обжалване на индивидуалните административни актове".

08 януари 2024 г. 14:30:50 ч.
АйлинААлиева

Становище и предложение 2

При така изложеното текстовете на чл. 13, ал. 5, 6 и 7 от досегашно действащия ППЗНЗ  не кореспондират с текстовете на чл. 20, т. 29 и чл. 24, ал. 6 т. 1 от УП на АЗ.

Предложение:

Да се предвиди изменение и допълнение на текстовете на чл. 13, ал. 5, 6 и 7 от ППЗНЗ, като в тях да бъде предвидено отказите на директорите на Областните дирекции "Бюро по труда" и директорите на дирекции "Бюро по труда" за предоставяне на услуги по чл. 17, ал. 1, т. 6, 7 и 8 и ал. 2, т. 4 - 7 ЗНЗ, както и частичното им предоставяне с какъв акт да бъдат обективирани. Още да бъде предвидено решенията на директорите на дирекции "Бюро по труда" и на директорите на Областните дирекции "Бюро по труда" по административен ред пред кой горестоящ административен орган ще се обжалват.

08 януари 2024 г. 14:47:41 ч.
АйлинААлиева

Становище и предложение 3

В проекта на ПМС за изменение и допълнение за ППЗНЗ в чл. 6, ал. 3 е предвидено, думата "упълномощени" да се замени с "оправощени".

В държавен вестник чл. 2 от 05.01.2024 г. е обнародвано Постановление № 1 от 2 януари 2024 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2023 г., което съгласно §22 от Заключителните разпоредби влиза в сила от 01.01.2024 г.

В УП на АЗ е предвидено, че дейността на 9 Регионални служби по заетостта се прекратява, считано от 01.01.2024 г., като дейностите извършвани до 31.12.2023 г. от тух ще се осъщестяват и Областните дирекции "Бюро по труда" - 30 на брой, съгласно приложение № 1 към Правилника.

В проекта на ПМС за изменение и допълнение на ППЗНЗ не е предвидено думите "директорът на дирекция "Регионална служба по заетостта" да бъдат замени.

Предложение: Да се предвиди думите директорът на дирекция "Регионална служба по заетостта" да бъдат заменени с думите "Директорът на Областна дирекция "Бюро по труда" или друг орган по осмотрение на законодателя.

08 януари 2024 г. 14:50:47 ч.
АйлинААлиева

Становище и предложение 4

В проекта на ПМС за изменение и допълнение на ППЗНЗ не е предвидена промяна на чл. 5, т. 3 във връзка с приетия нов УП на АЗ с Постановление № 1 от 02.01.2024 г., публикувано в ДВ бр. 2 от 05.01.2024 г. 

В досегашно действащия ППЗНЗ" Органи, които осъществяват държавната политика по насърчаване на заетостта по региони, са:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2023 г., в сила от 20.01.2023 г.) областният управител и кметът на общината/района;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г.) постоянните и временните комисии по заетостта към областните съвети за развитие;
3. дирекциите "Регионална служба по заетостта";
4. дирекциите "Бюро по труда";
5. съветите за сътрудничество".

08 януари 2024 г. 14:54:36 ч.
АйлинААлиева

Становище и предложение 5

В проекта на ПМС за измение и допълнение на ППЗНЗ не е предвидено да бъде изменен и допълнен текстът на чл. 8, ал. 2 от Правилника, като в досегашно действащия, ал. регламентира следното:

"При констатирани нарушения по ал. 1, т. 1 Съветът за сътрудничество уведомява директора на дирекция "Регионална служба по заетостта" и директора на териториалната дирекция на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", а при наличие на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер - и органите на досъдебното производство".

Предложение: 

Да се измени текста на ал.2 от чл. 8

09 януари 2024 г. 16:00:43 ч.
АйлинААлиева

Предложение за промяна на чл. 14, ал. 1 от ППЗНЗ

В проекта на ПМС за изменение и допълнение на ППЗНЗ в чл. 14, ал. 1 не е предвидена възможността на търсещите работа лица да се регистрират освен в Дирекции "Бюро по труда" но и в Областните дирекции "Бюро по труда". Последните, съгласно чл. 24, ал. 4 от приетия нов УП на АЗ (ДВ. бр. 2 от 05.01.2024 г.) -осъществяват непосредствено услугите, свързани с регистрирането на търсещи работа лица, насърчаването и подпомагането на заетостта, професионалното ориентиране, обучението на възрастни, валидирането на професионални знания и умения, активирането на икономически неактивни лица, посредничеството по информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български граждани и чужденци в Република България, прилагане на нормативната уредба за заетост на чужденци.

В проекта на ПМС още в чл. 14, ал. 2 от ППЗНЗ също не е предвидено, че търсещите работа лица имат право на регистрация освен в Дирекция "Бюро по труда", но и в Областна дирекция "Бюро по труда", която съгласно приетия нов УП на АЗ ще осъществява непосредствено услугите, свързани с регистрирането им.

Предложение: да се допълнят текстовете на ал. 1 и 2 (досегашно действащата, която ще стане 3) с текстове, които да си кореспондират с приетия в УП на АЗ чл.24, ал. 4 (ДВ. бр. 2/05.01.2024 г.) 

16 януари 2024 г. 15:18:01 ч.
АйлинААлиева

Предложение за промяна на чл. 14, ал. 5(досегашна) - ал. 6, която ще стане от ППЗНЗ

В проекта на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта в чл. 14, ал. 5 (досегашната), която след приемането на новата ал. 2, ще стане ал. 6 не е предвидено да бъде променен текстът, който да кореспондира с новоприетата ал. 2, а именно:

Предложение:

В случай, че се приеме новата ал. 2 и досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 станат съответно 3, 4, 5 и 6  следва в досегашната ал. 5, която ще стане ал. 6 след думите "Уведомяването по" вместо "ал.3 и 4" да бъде изписано "ал. 4 и 5".

 

16 януари 2024 г. 15:24:46 ч.
АйлинААлиева

Предложение за промяна на чл. 15, ал. 6 от ППЗНЗ

В проекта на Постановлението на МС за изменение и допълнение на ППЗНЗ не е предвидено текстът на чл. 15, ал. 6 от ППЗНЗ да кореспондира на изменение текст на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗНЗ, и именно:

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗНЗ (в сила от 01.01.2024 г.) "(4) Регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато:1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) не изпълнят действията и сроковете в плана за действие";

В досегашно действащия ППЗНЗ чл. 15, ал. 6 е указано, че "Планът за действие включва препоръките на трудовия посредник, действията и сроковете за изпълнение на съответните препоръки. До 18-ия месец от регистрацията с продължително безработното лице се сключва споразумение за интеграция в заетост".

При така изложеното следва да се предвиди текстът на ал. 6 от чл. 15 от ППЗНЗ да се измени, като да кореспондира на текстът на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗНЗ.

16 януари 2024 г. 15:27:41 ч.
АйлинААлиева

Преложение за изменение на чл. 15, ал. 7 от ППЗНЗ

Ал. 7 от чл. 15 от ППЗНЗ също следва да бъде изменена, така че да кореспондира с текстът на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗНЗ

18 януари 2024 г. 08:51:51 ч.
АйлинААлиева

Предложение за допълнение на чл. 49а от ППЗНЗ

При реализацията на чл. 47 и чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта в дирекции "Бюро по труда" са депозирани запитвания в случай, че безработното лице, което е сключило договор на тези основания ползва отпуск за бременност и раждане и респективно и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст дали имат правната възможност договорът да бъде изменен, като срокът да бъде продължен.

В досегашно действащия текст на чл. 49 от ППЗНЗ не е предвидена такава възможност и пред гореизложеното давам предложение да бъде създадена нова ал. 2, със следния текст:

"Нова ал.2: При временна невъзможност на лицето/лицата да изпълни/изпълнят задълженията си по договор по чл. 41, ал. 4, по чл. 45, ал. 5 поради продължително ползване на отпуск на основание чл. 163, 164 и 164б от Кодекса на труда , удостоверено със съответния документ издаден от компетентен за това орган, срокът на договора може да бъде продължен, като могат да се договарят и допълнителни условия.

"Досегашната ал. 2 става ал. 3"

Мотиви: Ползването на горецитираните отпуски представляват обективна невъзможност да бъдат изпълнени задълженията по договорите сключени на основание чл. 47 и 49 от ЗНЗ, а именно: да осъществяват самостоятелната стопанска дейност, която е одобрена с Решението на директора на дирекция "Бюро по труда" по представения бизнес проект.

18 януари 2024 г. 16:18:53 ч.
KreKalcheva

Предложения

 

Направените предложения в публикувания проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗНЗ в съответствие с последните промени в ЗНЗ от 29.09.2023 г., са насочени към позитивни промени, в т.ч. свързани с реално облекчаване на административната тежест за гражданите и администрацията.

В тази посока е предложената промяна в чл. 69, ал. 6, с която отпада задължението на безработните, включени в обучения да представят разходооправдателни документи /билети/ за ежедневен обществен транспорт, в случай, че местоживеенето им е извън и до 50 км. до населеното място, в което се провежда обучението. Същите, за дните на участие в обучение, ще получават средства за транспорт в конкретен размер, определян ежегодно в съответния НПДЗ. С това ще се разширят възможностите на безработните лица от населени места без регулярен обществен транспорт да се включат в организираните от АЗ обучения, респ. да се подготвят повече кадри за бизнеса, а услугите на бюрата по труда ще получат по-широк и по-ефективен за хората и бизнеса обхват.  

1. Предлагам да се приложи аналогичен подход и към безработните лица, които:

1.1. участват в обучение, провеждано в населено място, отстоящо на повече от 50 км от местоживеенето им, като отпадне от чл. 59, ал. 6 от ППЗНЗ изискването за ползване на „обществен“ транспорт и се добави текст от вида „в размер, ежегодно определян в НПДЗ за съответната година“. Мотивите ми са свързани и с факта, че и понастоящем в НПДЗ ежегодно се определя максимален размер на  разходите за транспорт при пътуване веднъж месечно над 50 км.  

1.2.  се явяват на интервю пред работодател или започнат работа в друго населено място  /по реда на чл.42, ал.2 и ал.3 от ЗНЗ/, в случай  че няма осигурен служебен транспорт - чрез промени в текста на т.2 от чл. 34, ал. 3 и отпадане на буква „б“, както и промени в т. 3 от чл. 34, ал. 4 /например като думата „доказателства“ се замени с „декларация-заявление“/;

Мотиви: 1) стимулиране и подкрепа на безработните лица живеещи в населени места без регулярен обществен транспорт и отдалечени от икономическите центрове (може ежегодно да се определя с НПДЗ финансовата подкрепа да е за по-малко от максималния срок и/или размер); 2) равнопоставеност в реда и условията за насърчаване на мобилността на безработните лица при включване в обучения и заетост; 3) допълване на възможностите за предлагане и насочване от трудовите поспедници на безработни лица към подходящи работни места /по смисъла на т.4 от ДР на ЗНЗ/ в други населени места, до които няма обществен транспорт или осигурен транспорт от работодателя.

Предлагам и:

2. В чл.29, в новата ал. 5 текстът „за предходната година“ да се замени със „за деветмесечието на предходната година“, с цел да се уеднаквят отчетните периоди, въз основа на данните от които в последното тримесечие се разработва проекта на НПДЗ за следваща година.

3. В чл. 29, в новата ал. 6 след думата „разпределението“ да се добави „в рамките на дирекция „Бюро по труда“. Мотиви: уточняване, че текстът се отнася до разпределението на средствата за отделните уязвими групи в рамките на ДБТ, а не в териториален аспект, съобразно разпоредбите на чл. 50, ал. 3 /за публикуване на обяви с актуална информация за свободните средства/ и чл. 27 от ППЗНЗ /за  извършване на преразпределение на средствата между ДБТ след изтичането на първите три месеца от финансовата година/.

4. В §12 т.1 от проекта на ПМС да отпадне текста „а по чл. 56, ал. 4 ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 56, ал. 5 ЗНЗ“, предвид, че настоящата разпоредба коректно е посочена ал.5, а не ал.4.

Да се актуализират текстовете в „Глава девета а“ и в „Глава девета б“ съобразно новите ЕС регламенти или се добави текст /нов член или параграф в ДР или ПЗР към ППЗНЗ/, че разпоредбите на тези две глави са (не) приложими до определен срок или събитие. Мотиви: липсата на актуализация или текст, уточняващ периода им (не) приложимост ще остави валидни и приложими стари (отпаднали или променени) разпоредби на ЕС регламенти, което е предпоставка и за некоректното им приложение.

18 януари 2024 г. 16:19:44 ч.
KreKalcheva

Предложения

 

Направените предложения в публикувания проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗНЗ в съответствие с последните промени в ЗНЗ от 29.09.2023 г., са насочени към позитивни промени, в т.ч. свързани с реално облекчаване на административната тежест за гражданите и администрацията.

В тази посока е предложената промяна в чл. 69, ал. 6, с която отпада задължението на безработните, включени в обучения да представят разходооправдателни документи /билети/ за ежедневен обществен транспорт, в случай, че местоживеенето им е извън и до 50 км. до населеното място, в което се провежда обучението. Същите, за дните на участие в обучение, ще получават средства за транспорт в конкретен размер, определян ежегодно в съответния НПДЗ. С това ще се разширят възможностите на безработните лица от населени места без регулярен обществен транспорт да се включат в организираните от АЗ обучения, респ. да се подготвят повече кадри за бизнеса, а услугите на бюрата по труда ще получат по-широк и по-ефективен за хората и бизнеса обхват.  

1. Предлагам да се приложи аналогичен подход и към безработните лица, които:

1.1. участват в обучение, провеждано в населено място, отстоящо на повече от 50 км от местоживеенето им, като отпадне от чл. 59, ал. 6 от ППЗНЗ изискването за ползване на „обществен“ транспорт и се добави текст от вида „в размер, ежегодно определян в НПДЗ за съответната година“. Мотивите ми са свързани и с факта, че и понастоящем в НПДЗ ежегодно се определя максимален размер на  разходите за транспорт при пътуване веднъж месечно над 50 км.  

1.2.  се явяват на интервю пред работодател или започнат работа в друго населено място  /по реда на чл.42, ал.2 и ал.3 от ЗНЗ/, в случай  че няма осигурен служебен транспорт - чрез промени в текста на т.2 от чл. 34, ал. 3 и отпадане на буква „б“, както и промени в т. 3 от чл. 34, ал. 4 /например като думата „доказателства“ се замени с „декларация-заявление“/;

Мотиви: 1) стимулиране и подкрепа на безработните лица живеещи в населени места без регулярен обществен транспорт и отдалечени от икономическите центрове (може ежегодно да се определя с НПДЗ финансовата подкрепа да е за по-малко от максималния срок и/или размер); 2) равнопоставеност в реда и условията за насърчаване на мобилността на безработните лица при включване в обучения и заетост; 3) допълване на възможностите за предлагане и насочване от трудовите поспедници на безработни лица към подходящи работни места /по смисъла на т.4 от ДР на ЗНЗ/ в други населени места, до които няма обществен транспорт или осигурен транспорт от работодателя.

Предлагам и:

2. В чл.29, в новата ал. 5 текстът „за предходната година“ да се замени със „за деветмесечието на предходната година“, с цел да се уеднаквят отчетните периоди, въз основа на данните от които в последното тримесечие се разработва проекта на НПДЗ за следваща година.

3. В чл. 29, в новата ал. 6 след думата „разпределението“ да се добави „в рамките на дирекция „Бюро по труда“. Мотиви: уточняване, че текстът се отнася до разпределението на средствата за отделните уязвими групи в рамките на ДБТ, а не в териториален аспект, съобразно разпоредбите на чл. 50, ал. 3 /за публикуване на обяви с актуална информация за свободните средства/ и чл. 27 от ППЗНЗ /за  извършване на преразпределение на средствата между ДБТ след изтичането на първите три месеца от финансовата година/.

4. В §12 т.1 от проекта на ПМС да отпадне текста „а по чл. 56, ал. 4 ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 56, ал. 5 ЗНЗ“, предвид, че настоящата разпоредба коректно е посочена ал.5, а не ал.4.

Да се актуализират текстовете в „Глава девета а“ и в „Глава девета б“ съобразно новите ЕС регламенти или се добави текст /нов член или параграф в ДР или ПЗР към ППЗНЗ/, че разпоредбите на тези две глави са (не) приложими до определен срок или събитие. Мотиви: липсата на актуализация или текст, уточняващ периода им (не) приложимост ще остави валидни и приложими стари (отпаднали или променени) разпоредби на ЕС регламенти, което е предпоставка и за некоректното им приложение.

19 януари 2024 г. 23:20:51 ч.
InnaMm

Предложение за изменение на чл. 9, ал. 6 от ППЗНЗ

Предложение за изменение на чл. 9, ал. 6 от ППЗНЗ

Предлагам срокът за внасяне на Националния план за действие по заетостта за разглеждане от Министерския съвет, предвиден в чл. 9, ал. 6 от ППЗНЗ, да бъде променен на два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година.

 

Мотивите за предложението са следните:

С Постановление № 77 от 16 май 2023 г. Министерският съвет създаде Съвет за развитие, като консултативен орган на Министерския съвет за координация на разработването, изпълнението, отчитането и оценката на документите от Националната стратегическа рамка с изключение на тези в сферата на националната сигурност, отбраната и въоръжените сили, външната политика и управлението на държавния дълг, както и на Националната програма за реформи на Република България и Конвергентната програма на Република България; разработването, изпълнението и отчитането на програмата за управление на страната; провеждането на политики за развитие на страната или на важни въпроси от обществена значимост. В обхвата на документите разглеждани от Съвет за развитие попада й Националния план за действие по заетостта. Предвид това Националния план за действие по заетостта следва да бъде приет от Съвета за развитие преди да бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерския съвет. В тази връзка следва да се отбележи, че Съветът провежда заседания най-малко веднъж в месеца, съгласно чл. 5, ал. 1 от Постановление № 77 на Министерския съвет от 2023 г., но поради обективни обстоятелства (дата на обнародване в „Държавен вестник“ на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година) е възможно проектът Националния план за действие по заетостта да бъде внесен за разглеждане след датата на заседанието. С оглед новия ред, установен с Постановление № 77 на Министерския съвет от 2023 г., за съгласуване, разглеждане и приемане на Националния план за действие по заетостта е необходимо срокът предвиден в чл. 9, ал. 6 от ППЗНЗ да бъде променен от един на два месеца.