Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)

Приоритет на правителството е осигуряването на все по-добра социална защита на рисковите групи, което е в пълно съответствие с този на Европейската комисия (ЕК) за намаляване на бедността и в изпълнение на принципите заложени в Европейския стълб за социални права. Констатира се, че в резултат на пандемията COVID-19 най-уязвимите социални групи изпитват засилващо се неблагоприятно въздействие, което не може да се преодолее без своевременна регулативна намеса. Спешността на предложената промяна е наложителна, тъй като най-уязвимите лица и семейства остават без подкрепата на държавата и не могат да задоволят основните си жизнени потребности.

От 2016 г. ЕК отправя препоръки  по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи, като последната препоръка от 2020 г. категорично поставя изискването България да отстрани недостатъците по отношение на адекватността на схемата за минимален доход. Това налага да започне процесът на трансформация на социалното подпомагане още повече, че това вече е условие за стартиране на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Така ще се гарантира възможност да се обхванат много по-голям брой лица и семейства, а получаваната от тях помощ ще се увеличи. От друга стара се засилва общественият натиск в резултат на сложната икономическа обстановка, което допълнително изисква спешно кардинално решаване на проблемите свързани със социално-икономическия статус на най-уязвимите групи на обществото.

Като държава-членка на Европейския съюз, България трябва да се съобрази с общата Европейска политика в областта на социалната закрила, базирана на Европейския стълб за социални права, и да изпълни произтичащите във връзка с това ангажименти. Това налага привеждането на нормативната уредба в съответствие със заложените общи приоритети в областта на социалната закрила и борбата с бедността.

В настоящата ситуация възможностите да се създадат необходимите нормативни условия за плавна промяна на индивидуалните проценти по чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за периода 2022-2024 г. е чрез корекция в посока на тяхното увеличениe. Така ще започне процесът на трансформиране на системата за социално подпомагане в нов модел, адекватен и на визията на ЕК, който налага и съответни законодателни промени на следващия етап.

Необходимо е привеждане на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в съответствие с настъпилите нормативни промени в Закона за училищното и предучилищното образование и Закона за семейни помощи за деца предвид направените последни промени в тези два акта, защото те са свързани с условията за отпускане на социални помощи – определената възраст за задължително образование е вече 4 години, въведена е и нов вид семейна помощ за деца, която засяга осмокласниците. Този съществен фактор обосновава спешността на предложените промени, като  е наложително синхронизиране на действащото законодателство.

Предлаганите промени са ресурсно осигурени.


Дата на откриване: 8.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 юли 2021 г. 12:14:52 ч.
Aziti

За всички ученици!

Моля да проверите дали няма дискриминация като давате целеви помощи само на определени ученици, а не на всички?! Във всеки един момент от обучението могат да се намерят доводи, че децата точно на тази възраст имат нужда  от финансова подкрепа! 

Например След 8 клас родителите купуват учебниците на учениците. Един комплект учебници само по език струва 200-300 лева за една година!

10 юли 2021 г. 12:21:28 ч.
Aziti

Точно в десетката!!!

....е "само един разчетен показател, без реално икономическо съдържание"

 

Колко още такива разчетни показатели познавате?

Заплатите на държавните служите, полагащи обществено полезен труд, с помощта на какви показатели се изчисляват?!