Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост на основание чл. 44 от ППЗХУ

От 2019 г. Агенцията за хората с увреждания изпълнява програма за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Условията и механизмът за финансиране по тази програма са уредени в Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост, утвърдена със заповед № 0023-3534/09.08.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания и обнародвана в Държавен вестник, бр. 65 от 16 август 2019 г.

През изминалите три години на обявяване на конкурси за набиране и финансиране на проектни предложения за създаване на центрове за защитена заетост, при натрупаната практика и направения анализ на постъпилите проекти и изпълнението на финансираните такива, се установиха пропуски. Те създават затруднения при поддържане на устойчивостта на центровете за защитена заетост; с реализиране на финансовите стимули на целевата група; във връзка с промяна в размера на минималната работна заплата и др. Предлаганите промени ще доведат до преодоляване на установените пропуски, ще помогнат на кандидатстващите да организират дейностите си по-ефективно в дългосрочен план, ще се генерират по-добри резултати, вкл. и при поддържане на устойчивост на защитената заетост сред едни от най-уязвимите групи – хората с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения.

Промените се наложиха и от възникналата необходимост от привеждане на Методиката в съответствие с извършената нормативна промяна на Закона за хората с увреждания, в сила от 1 януари 2021 г., която в частност доведе до разширяване на кръга на лицата, обект на защитена заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Съобразно предложените изменения и допълнения на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост се адаптират и Приложенията към нея.


Дата на откриване: 15.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари