Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне размера на линията на бедност за 2021 г.

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на  мерки за социална защита. Всяка година размерът на линията на бедност се актуализира с цел по-добро целеполагане и формулиране на социалните политики, мониторинг на прилагането им, а също и оценка на резултатите на политиките в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората. Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни“.

 

Линията на бедност се използва при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

В рамките на Средносрочната бюджетна прогноза е заложено ежегодно увеличение на финансовите средства за обезпечаване на финансовата подкрепа за хората с увреждания на територията на Република България, при ръст на макроикономическите показатели.

С проекта на постановление се определя размер на линията на бедност за страната от 369лв., отчитайки ценовата динамика и потреблението на най-нискодоходните домакинства по време на пандемия, който отговаря на обективните икономически условия, финансова дисциплина и ограничения, относим към бюджетното планиране.

- Така определена, линията на бедност ще нарасне спрямо  2020 г. с  близо 1,9%, отчитайки потреблението на най-нискодоходните групи от населението и индекса на цените на малката по състав кошница.;

- Определената линия на бедност за страната от 369 лв. ще съответства на намаления икономически ръст и макроикономическа прогноза;

- Финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания ще бъде:

- определена в съответствие с възможностите на бюджета и предприетите мерки за смекчаване последствията от пандемията;

- ще отговаря на изменението на цените на определени социално полезни и жизнено необходими стоки и услуги, които са от съществено значение за биологичното и социално съществуване на отделния човек и домакинство със сравнително ниски доходи.

 

Предвид очакванията за 0,1% инфлация за 2020 г., финансовата подкрепа за хората с увреждания ще запази покупателната си способност.

 

За 2021 г. се предвижда да бъде оказана финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания на около 670 000 средномесечен брой лица с трайни увреждания над 18-годишна възраст.


Дата на откриване: 13.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 август 2020 г. 16:49:36 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/27440/