Обществени консултации

Проект на План за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) е приета с Решение № 142 на Министерския съвет на 15 март 2019 г. Дългосрочната стратегическа цел по отношение на застаряването е насочена към създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото.

 

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) съдържа четири приоритета:

 

  • Приоритет 1: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта;
  • Приоритет 2: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото;
  • Приоритет 3: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот;
  • Приоритет 4: Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво.

 

Към всеки от приоритетите са разписани конкретни мерки, които ще бъдат проследявани чрез двугодишни планове и двугодишни отчети за изпълнение на Стратегията. Първият План обхваща периода 2019 – 2020 г., като представя оперативна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на предизвикателствата, породени от застаряването на населението.

 

Министерството на труда и социалната политика координира разработването на Плана за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), като прилага подход на максимално широко съгласуване. Проектът на План бе изготвен в рамките на Междуведомствената работна група по демографски въпроси, доходи и жизнено равнище към министъра на труда и социалната политика, която е основен инструмент на националния механизъм за координация и мониторинг и в която участват представители на министерствата, държавните агенции, социалните партньори, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българския червен кръст и др.

 

Мерките в Плана за 2019 - 2020 г. ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 2020 г., Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

 


Дата на откриване: 29.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 29.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 октомври 2019 г. 13:46:27 ч.
DimitrovBIA

БСК предлага проекта за "Активно стареене" да бъде включен в Приоритет 1 на Стратегията

Българска стопанска камара (БСК) от 1.10.2019 г. стартира работа по проект „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“ № BG05M9OP001-1.051-0006-C01.

Срок на изпълнение: 26 месеца, считано от 1.10.2019 г.

Партньор по Проекта е: КНСБ

Асоциирани партньори: АИКБ и БТПП

Проектът е на стойност: 1 728 384,31 лв

Основна цел на проекта е да създаде предпоставки за намаляване недостига на работна сила и увеличаване дела на заетите лица чрез насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа сред работещите над 54 години, както и да осигури възможност на предприятията, предприемачите и заетите лица по-лесно да се адаптират към променящите се изисквания на пазара на труда

20 ноември 2019 г. 22:21:46 ч.
vladi10

Гражданско мнение :)

Бих искала да споделя, че все повече възрастни хора се нуждаят от жива комуникация. Би било добре, ако във всеки един квартал, малък град и  село има изградени социални центрове за възрастни. Проблемът на хората в сегашното общество, е онлайн комуникацията, която не  изгражда силна връзка между поколенията. Голяма част от хората над 65 и 70 г. не могат дори да използват модерни технологии, а пък да не говорим, че онлайн приложенията и порталите са им чужди. Смятам,че трябва да бъдат въведени реализируеми цели, които да отговарят на настоящата среда.  Благодаря Ви.