Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", приет с ПМС № 2 от 2014 г.

С проекта на Постановление се предвиждат функционални промени в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

С чл. 399, ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 625 от Търговския закон, които влизат в сила от 31 март 2018 г., на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” е възложено правомощието да подава искови молби за откриване на производството по несъстоятелност на търговец при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца.

През 2016 г. беше приет Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, който регламентира основните права и задължения за осъществяване на достъп до пазара на труда на работници - граждани на трети държави, включително извършването на дейност на свободна практика, както и реда за осъществяване на правото на свободно движение в Република България на работници - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. С този Закон в националното законодателство бяха въведени  разпоредбите на Директива 2014/54/ЕС на ЕП и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници, Директива 2014/36/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и Директива 2014/66/ЕС на ЕП и на Съвета от 15 май 2014 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер.  В Закона е предвидено, че специализираната контролна дейност по спазването му се осъществява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към Министъра на труда и социалната политика. 

Нововъзложеното правомощие на Агенцията по реда на чл. 625 от Търговския закон и възложеният специализиран контрол по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност предполагат осигуряване на допълнителен човешки ресурс, за да се гарантира ефективност при упражняване на новите правомощия. В проекта на Постановление е предвидено чрез вътрешното преразпределение на функциите да се осигури допълнителен човешки ресурс, който при необходимост да бъде включван в извършването на интегриран контрол по законодателството, контролът, на което е възложен на Агенцията.


Дата на откриване: 2.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 6.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари