Обществени консултации

Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.

Стратегията е съобразена с Конституцията на Република България, в която е залегнало правото на труд на всички граждани на страната, като държавата е тази, която създава условия за осъществяване на това право, а нетрудоспособните се намират под особена закрила на държавата и обществото”. Визията на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания е създаването на условия за пълноценно интегриране на хората с увреждания в икономическия и социален живот на страната. Това ще се постигне като на хората с увреждания се предостави възможност за достъп до подходящи форми на професионална подготовка и трудова реализация.

Стратегията си поставя като основна цел осигуряването на условия за ефективно упражняване на правото на свободен избор на трудова реализация на хората с увреждания в трудоспособна възраст и подобряване качеството им на живот като условие за свободно и пълноценно включване в обществения живот на страната. Дейностите за изпълнение на Стратегията включват: осигуряване на адекватна нормативна база; осигуряване на подходящи форми за квалификация и за заетост – защитена, подкрепена и самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания; осигуряване на достъпна среда и трудово посредничество, осигуряване на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия и др.Описани са функциите и задачите на отделните институции в чиито правомощията и отговорности е изпълнението на държавната политика на заетостта на хората с увреждания.

Очакваните резултати са:

-       разширяване на възможностите за заетостта на хората с трайни увреждания;
-       осигуряване на продължителна трудова заетост на хората с увреждания в работоспособна възраст;
-       осигуряване на социална интеграция и възможности за повишаване на пригодността за заетост;
-       повишаване на професионалните уменията и квалификацията на хората с трайни увреждания;
-       намаляване равнището на бедност сред  хората с увреждания в работоспособна възраст;
-       намаляване равнището на бедност в семействата на хората с увреждания в работоспособна възраст;
-       повишаване жизнения стандарт на заетите хора с увреждания;
-       повишаване жизнения стандарт на хората с увреждания за групата до 29 г.;
-       намаляване броя на безработните хората с увреждания в работоспособна възраст;
-       увеличаване броя на хората с увреждания в работоспособна възраст, които ползват услугите на бюрата по труда.
 


Дата на откриване: 11.4.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.4.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари