Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ПМС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ МЕСЕЧЕН РАЗМЕР НА ГАРАНТИРАНИЯ МИНИМАЛЕН ДОХОД

С цел осигуряване на по-добра социално-икономическа защита на хората, което е в съответствие с приоритетите на правителството, се идентифицираха възможности за надграждане и допълване на социални политики чрез увеличение на Гарантирания минимален доход (ГМД) от 65 лв. на 75 лв.

Гарантираният минимален доход представлява нормативно определен размер средства, който се използва като база за определяне границите за достъп до подпомагане и на размера на социалните помощи с цел осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени потребности на лицата, съобразно тяхната възраст, семейно положение, здравословно, доходно и имуществено състояние.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов месечен размер на Гарантирания минимален доход се правят промени, с които се цели подобряване на системата за социална закрила на най-уязвимите групи.

Увеличението на Гарантирания минимален доход от 65 лв. на 75 лв. ще доведе до положителен ефект при:

  • месечните и еднократните социални помощи по Закона за социалното подпомагане;
  • целевите помощи за отопление;
  • месечните добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хората с увреждания;
  • помощите по Закона за закрила на детето.

            Резултатите, които ще бъдат постигнати са следните:

  • увеличаване размера на месечните добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хората с увреждания и помощите по Закона за закрила на детето;
  • увеличаване размера на месечните социални помощи, еднократната социална помощ, помощта за издаване на лична карта по реда на Закона за социално подпомагане;
  • разшириряване обхвата на подпомаганите с месечни социални помощи, целеви помощи за отопление, целеви помощи за наем на общинско жилище.

            С промяната на ГМД ще се отговори и на препоръките на Европейската комисия за разширяване на обхвата и подобряване на адекватността на схемите за минималния доход.

Предложеният проект на Постановление няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Лице за контакт: Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП

тел: 02/8119 667, ел. адрес:g.mashova@mlsp.government.bg

 


Дата на откриване: 3.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 3.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари