Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Законопроектът има за цел намаляване на административната тежест и създаване на по-добри възможности за организация на работния процес в предприятията и защита на трудовите права на работниците и служителите.

Законопроектът предвижда, създаване на възможност за изготвяне на документи, свързани с трудовото правоотношение, в електронен вид, с което се изпълнява и една от мерките, определени с Решение № 411 от 19.05.2016 г. на МС за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на МС от 12 август 2015 г. В тази връзка се предвижда допълнение на чл. 128б от Кодекса на труда (КТ), с което се дава възможност, работодателят да създава и съхранява част от документите от трудовото досие в електронен вид. Това ще доведе до намаляване на разходите за тяхното създаване, обработка и съхранение от една страна, а от друга – ще ускори процесите на обмен на документи в предприятието. С оглед осигуряване защита на информацията и създаване на правила за реализиране на тази възможност, Министерският съвет ще определи вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронните документи от трудовото досие.

За преодоляване на установените негативни последици от наложилата се практика, с решение на Министерския съвет ежегодно да се разместват почивните дни през годината, се предлага промяна на разпоредбата на чл. 154 от КТ. Практиката показва, че ефектите от т. нар. „сливане на празници“ са противоречиви и по-скоро негативни:

- нарушава се комуникацията в реално време между бизнеса, институциите и др. партньори в чужбина, тъй като почивните дни по календар се разминават в различните държави;

- нарушава се работата на финансовите институции и се забавят плащания;

- в сферите, в които трябва да се осигури непрекъснатост на трудовия процес, като транспорт, здравеопазване, търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки и др., разходите за работна заплата се увеличават поради увеличеното заплащане за работа в дни, обявени за почивни;

- в производството, увеличените разходи за труд рефлектират върху себестойността на продукцията;

- наблюдава се нерегламентирано полагане на извънреден труд;

- намалява се продължителността на седмичната почивка – един вместо два дни, когато се отработва съботата, което води до по-слаба ефективност и производителност на работната сила, допълнително натоварване, преумора в отделни моменти и стрес на работното място.

Предложената промяна в КТ има за цел, освен преодоляването на посочените недостатъци от разместването на почивните дни, да гарантира равен брой на работните дни през всяка календарна година и избягване на работата в събота. С новата ал. 2 на чл. 154 от КТ се предлага промяна при ползването на празничните дни, в случаите когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и неделя. При тези хипотези е предвидено, че първите работни дни след тях са неприсъствени.


Дата на откриване: 25.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 8.12.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 ноември 2016 г. 13:12:55 ч.
dnikolova69

Тълкуване на чл.154, ал.2

По повод  чл.154 и новата ал.2 от КТ, когато празничните дни 25-26 декември са събота и неделя, означава ли, че първите работни дни след тях са неприсъствени, т.е. понеделник и вторник? Ако не е така, текста трябва да се промени на "първият работен ден след тях е неприсъствен".

28 ноември 2016 г. 21:13:26 ч.
Zhikova

Във връзка с чл. 123, КТ

Във връзка с чл. 123 от КТ би било полезно да се уточни и начина на прехвърляне на електронните документи към новия собственик на предприятието (особено при частично предхвърляне).

29 ноември 2016 г. 14:22:40 ч.
p.petkof

Относно документите, включени в трудовото досие.

Основна част от документите, които следва да се съхраняват в трудовото досие на един работник или служител, това са документите посочени в Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор. За съжаление в посочената номенклатура липсва номенклатурата "Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа от службата по трудова медицина". Да не говоря, че текста за ....преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца... доста неясен..

08 декември 2016 г. 19:52:53 ч.
iliyan2011

сроковете

Уважаеми госпожи и господа,

във връзка с общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Кодекса на труда (КТ), с обявен период за приемане на становища, предложения и коментари от заинтересовани лица от 25 ноември до 8 декември т.г., бих искал да направя следният коментар.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), вносителят на проекта на ЗИД на КТ следва да осигури провеждане на обсъждането за определеният период от 14 дни, считано от деня на публикуване на проекта на сайта на Министерството на труда и социалната политика, както и за период от 14 дни, считано от деня на публикуване на Портала за обществени консултации. Няма разпоредба в ЗНА, според която публикуването на Портала е второстепенно или допълващо, както и че там периодът за обсъждане може да бъде друг.

Същевременно беше съобщено, че на 30 ноември т.г. Министерският съвет е приел ЗИД-а на КТ ( http://government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=8840&g= ), т.е. по време на периода за обществено обсъждане на проекта. Подобно отношение към провеждане на обществено обсъждане и към заинтересованите лица е некоректно, тъй като, в общият случай, те отделят време и внимание за изготвяне на становища и предложения, с намерение те да бъдат разгледани и взети предвид от вносителя на проекта. В допълнение, нарушен е чл. 26, ал. 5 от ЗНА, според която приемането или издаването на нормативен акт се случва след като завърши общественото му обсъждане. Това е практика, която се случва нееднократно, а не би следвало да е така, тъй като в тези случаи се обезсмисля целта за провеждане на обществено обсъждане.

С уважение,

Илиян Пламенов

08 декември 2016 г. 21:05:42 ч.
iliyan2011

справка за отразяване на постъпилите становища и коментари

Уважаеми госпожи и господа,

бих искал да добавя, че в Справката за отразяване на становищата и коментарите, постъпили по време на обществено обсъждане, в съответствие с чл. 26, ал. 5 от ЗНА задължително следва да се включват и тези становища и коментари, които са подадени чрез Портала за обществени консултации или са написани на страницата на обсъждането на Портала. Т.е. справката не следва да съдържа единствено становищата и коментарите, които са били изпратени директно до вносителя на проекта на нормативен акт.

С уважение,

Илиян Пламенов