Обществени консултации

Проект на Решение на МС за приемане на Отчет за 2014 г. и на План за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Отчетът за 2014 г. и Планът за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на  Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) са разработени на основание на РМС № 625 от 22.08.2006 г. и на Протоколно Решение по Протокол № 4 от заседание на Министерския съвет от 01.02.2012 г. 

Отчетът за 2014 г. и Планът за 2015 г. за мониторинг на  изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представят изчерпателна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства.

Отчетът за 2014 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) съдържа пет части. Част І проследява основните тенденции в демографското развитие през 2014 г. В Част ІІ  са представени основни структури на населението и особеностите на развитие на качеството на човешките ресурси. Част ІІІ се отнася до управлението на демографските промени; трансформиране на демографските предизвикателства в нови възможности за устойчиво развитие; разпознаване и използване на възможностите на „демографските прозорци“.  В Част ІV са описани мерките и дейностите, предприети и изпълнявани през 2014 г. от отговорните официални институции, граждански организации, социални партньори и академична общност в подкрепа на изпълнението на актуализираната демографска стратегия. Чест V представя оценката на изпълнението на стратегията за демографско развитие през 2014 г.     

         Планът за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е разработен в съответствие със структурата на стратегията по 5 приоритета и 12 направления в изпълнение на основната стратегическа цел: забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. Планът ще допринесе за осъществяване на преглед и систематизация на предприетите комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие през 2015 г. Изпълнението на заложените по него дейности въвежда в практиката интегриран подход, съчетаващ финансиране чрез планирани и утвърдени държавни или ведомствени годишни бюджети, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, финансиране по европейски и други международни проекти.


Дата на откриване: 26.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 8.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари