Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Предложените изменения и допълнения в ЗИД на ЗНЗ са в изпълнение на препоръки на Европейската комисия, направени с официално писмо от 27.01.2014 г. Целта на предложените промени в Закона за насърчаване на заетостта е да се отстранят констатираните от ЕК несъответствия, като се регламентира дейността за предоставяне на посреднически услуги по заетостта в съответствие с чл. 11 и чл. 16 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар. Предложените промени включват: отмяна на регистрацията на посредническите договорите сключени с чуждестранен работодател/корабопритежател, въвеждане на безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, регламентиране на дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в Република България.

  Извън промените свързани с изпълнение на препоръките на Европейската комисия законопроектът включва: промяна в чл.18, ал.5, с която се предвижда срокът за деклариране на промяна в статуса на регистрираните безработни лица да се изчислява в работни, а не в календарни дни; промяна в чл. 30б, ал.1 относно сключването на договори за предоставяне на средства по ЗНЗ. Предлага се средствата по договорите за изпълнение на проекти, програми и мерки, включени в Националния план за действие по заетостта през съответната година, да се предоставят въз основа на договор сключен от Агенцията по заетостта, представлява на от изпълнителния директор на АЗ или упълномощено от него длъжностно лице. Предложените промени ще позволят прилагане на по-гъвкав, адаптиран към спецификата на съответния проект или програма ред за сключване на договори, особено при реализацията на проекти и програми с национален обхват; промяна в чл. 41а, ал.3 и чл. 55г, ал.3, с която се разширява обхвата на лицата, които могат да изпълняват функциите на наставник, с цел подобряване на достъпа на работодателите до насърчителните мерки за чиракуване; промяна в чл.72, ал.5, с която се предвижда преподавателите в средното или висшето училище да заплащат таксата, регламентирана в чл.72б, ал. 5, във връзка с издаването на Единно разрешение за пребиваване и работа за тази категория лица.

Чрез предложените промени се очаква да се създадат условия за свободно установяване и свободно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в рамките на вътрешния пазар, намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, намаляване на административните разходи за предоставяне на посреднически услуги и подобряване на качеството и достъпа до предоставяните услуги и насърчителни мерки.


Дата на откриване: 30.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 16.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари