Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2014 – 2020 г.

Новата областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2014 -2020 е от второ поколение. Тя се създава по време, когато още действа стратегията на настоящия планов период и същевременно се оформя стратегическата рамка за новия планов период. Новата областна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020 визира период от седем години. Това ще е период, белязан с усилията и надеждите за преодоляване на ефектите от глобалната криза.

Основните промени в контекста на стратегическото планиране се определят от няколко ключови фактора:

- Членството на България в ЕС;

- Доминиращо влияние на глобалната криза върху икономическата среда. Усилията на България за преодоляване на въздействията на кризата, налагат преосмисляне на политиките, пълно и ефективно усвояване на наличните средства от ЕС, както и нова, агресивна политика за привличане на инвестиции и създаване на устойчиви работни места;

-Целите и политиките, регламентирани в новите стратегически документи на европейско, национално и регионално ниво, в т.ч. Стратегията „Европа 2020”, Националната програма за реформи на Република България 2010-2013 г. (в изпълнение на стратегия „Европа 2020”), както и подготовката за новия програмен период 2014-2020 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 28.06.2013 г.