Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2016 – 2020 г.)

Целта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич 2016-2020 г. е да очертае основните насоки в развитието на социалните услуги на територията на областта за петгодишен период, на база дефинирани потребности на съществуващите рискови групи в областта. При разработването на Стратегията са взети предвид националните и местните политики и документи, отнасящи се до функционирането на социалните услуги.

Времевият обхват на стратегията обхваща 5-годишен период от 2016 до 2020 г. включително. 

По отношение на географския обхват стратегията задава, както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги в общините на територията на областта. В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички общини на територията на област Добрич, като не изключва и малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. 

В общ контекст, създаването на областна стратегия цели да спомогне процеса на надграждане на съществуващата мрежа от социални услуги и да допринесе за преодоляване на неравномерността в развитието на услугите, както и да осигури равни възможности за достъп до услуги за рисковите групи.  


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 2 на Областния съвет за развитие от 12.04.2016 г.