Стратегически документи

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.)

Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015 - 2020 г.) отразява волята и вижданията на българското правителство за политики за противодействие на радикализацията и тероризма, с по-силен фокус върху превенцията, без да се подценява значимостта и ролята на реактивните мерки. Документът обединява действащите към момента стратегически и концептуални документи в тази сфера. Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (СПРТ) има хоризонт на действие до 2020 г., с междинен преглед и актуализиране към средата на 2018 г. Стратегията е отворен документ, който може да бъде допълван с нови елементи при внезапни и значителни изменения в средата за сигурност.
Стратегията се основава на българските национални интереси, определени в съответствие с Конституцията, законите на страната и на Стратегията за национална сигурност на Република България. Настоящата стратегия съответства на Глобалната стратегия на Организацията на обединените нации за противодействие на тероризма, релевантните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, съответните конвенции на ООН, както и на Стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз, Стратегията на Европейския съюз за борба срещу тероризма; Стратегията на ЕС за борба срещу радикализацията и набирането на терористи, Решенията на Срещата на върха за противодействие на насилствения екстремизъм и приетите планове за действие. Стратегията взема под внимание целите на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията, Националната стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България, Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите, Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
 
----------
 
Планът за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.) е приет с Решение №1039 на Министерския съвет от 30 декември 2015 г.
 
Планът за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2016 г. е приет с Решение №199 на Министерския съвет от 24 март 2016 г.
 
Отчетът за изпълнението на дейностите от Плана за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2017 г. и Планът за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2018 г. са приети с Решение №753 на Министерския съвет от 19 октомври 2018 г.
 
Отчетът за изпълнението на дейностите от Плана за изпълнение на Стратегията за проти­водействие на радикализацията и тероризма през 2018 г. и Планът за изпълнение на Стратегията за противодейст­вие на радикализацията и тероризма през 2019 г. са приети с Решение № 566 на Министерския съвет от 3 октомври 2019 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1039 на Министерския съвет от 30.12.2015 г.