Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016 - 2020 г.

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Видин (2016 – 2020 г.) е разработена като секторна политика в област Видин въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта. Документът е създаден в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Видин с участието на представители от областна администрация, общински администрации, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и доставчици на социални услуги.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 32 на Областния съвет за развитие от 10.12.2015 г.