Стратегически документи

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.

Настоящият документ очертава стратегията за действията на компетентните национални власти в Република България в областта на превенцията и борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.
Изготвянето и приемането на стратегията е в продължение на предприетите действия от българските власти за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, намерили отражение в предходните национални стратегически документи и е в съответствие с ангажиментите на Република България, съгласно чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз и Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
Основната цел на стратегията е през програмния период 2014 – 2020 да се подобри превенцията, разкриването и противодействието на нередностите и измамите, като се акцентира върху повишаване ефективността на разследването, постигане на по-висока степен на възстановяване на неправомерно усвоени средства от бюджета на Европейския съюз и налагане на пропорционални и възпиращи санкции при спазване на законодателството и определяне отговорностите на институциите.
Националната стратегия е изготвена в съответствие с предприетите нови инициативи за защита финансовите интереси на ЕС на европейско ниво и отразява Препоръките на Европейската комисия. На база извършения анализ на механизма по защитата на финансовите интереси на Европейския съюз за периода до 2013 г. и констатираните проблемни области са набелязани стратегическите цели и действията както на органите, участващи в процесите на управление и контрол на средствата от ЕС, така и на приходните, правоохранителните и правоприлагащите органи, в борбата с нередностите и измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС.

Планът за действие през 2015 – 2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 година е приет с Протокол № 21.37 на Министерския съвет от 27 май 2015 г.

Стратегията, действала преди приемането на настоящата стратегия може да откриете тук.
актуализирания План за действие през 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014-2020 г.
С Решение № 349 на Министерския съвет от 09 май 2016 г. е приет актуализираният План за действие през 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода
2014-2020 г.

Планът за действие за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 година е приет с Решение № 168 на Министерския съвет от 24 март 2017 г.

Планът за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 година е приет с Решение № 177 на Министерския съвет от 22 март 2018 г.

Планът за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 година е приет с Решение № 30 на Министерския съвет от 24 януари 2019 г.

Планът за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014 - 2020 година е приет с Решение № 78 на Министерския съвет от 5 февруари 2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 53.4 на Министерския съвет от 17.12.2014 г.