Стратегически документи

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията цели формирането на ефективни и единни национални политики при управлението на миграционните процеси, синхронизирани с миграционната политика на Европейския съюз (ЕС).
В основата на стратегията стои разбирането за феномена миграция като източник на работна сила, необходима за националната икономика, така и като потенциална заплаха за сигурността на страната.
 
Планът за действие за 2018 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. е одобрен от Министерския съвет с Протокол № 25.1 от 27 юни 2018 г.
 
Отчетът на плана за действие за 2018 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. е одобрен от Министерския съвет с Протокол № 24.3 от 12 юни 2019 г.
 
Планът за действие за 2019 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. е одобрен от Министерския съвет с Протокол № 24.3 от 12 юни 2019 г.
 
Отчетът на плана за действие за 2019 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. е одобрен от Министерския съвет с Протокол № 39 от 24 юни 2020 г.
 
Планът за действие за 2020 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. е одобрен от Министерския съвет с Протокол № 39 от 24 юни 2020 г.
 
Отчетът на плана за действие за 2020 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. е одобрен от Министерския съвет с Протокол № 19 от 31 март 2021 г.
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 437 на Министерския съвет от 12.06.2015 г.