Стратегически документи

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015–2020 г.

Необходимостта от приемане на нова антикорупционна стратегия е обусловена преди всичко от очакванията на българското общество за постигане на осезаеми резултати в борбата с корупцията. Тя е подчертана изрично в Доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от януари 2015 г. и е предвидена като мярка в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.
Стратегията отчита констатациите и препоръките в докладите на Европейската комисия, Оценката на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, Антикорупционния доклад на Европейския съюз, Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и други аналитични и стратегически документи, имащи отношение към противодействието на корупцията. Тя стъпва върху анализа на антикорупционните политики и разработените на негова основа Стратегически насоки за превенция и противодействие на корупцията 2015 – 2020 г. и е съобразена с Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.
Планът за изпълнение на мерките по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020 г.) включва всички мерки, предвидени в стратегията. Той е приет на първото заседание на Националния съвет по антикорупционни политики, проведено на 08.07.2015 г.
------------------------------
Отчетът за изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020) за периода април – септември 2015 г. е приет с Решение № 116 на Министерския съвет от 19 февруари 2016 г. 
------------------------------
Отчетът за изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020) за периода октомври 2015 г. - април 2016 г. е приет с Решение № 647 на Министерския съвет от 04 август 2016 г. 
------------------------------
Отчетът за изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020) до 31 януари 2018 г. е приет с Решение № 261 на Министерския съвет от 19 април 2018 г.
------------------------------
Отчетът за изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020) до 31 януари 2019 г. е приет на заседание на Националния съвет по антикорупционни политики на 7 март 2019 г.
------------------------------
Анализът на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015 - 2020 г.) е приет с Решение № 235 на Министерския съвет от 19 март 2021 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 230 на Министерския съвет от 09.04.2015 г.