Стратегически документи

Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.

Политиката в областта на електронните съобщения за периода 2015-2018 г. се изготвя на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за електронните съобщения. Тя се базира на натрупаната практика в процеса на изпълнение на настоящата политика, прилагането на действащата правна рамка и отразява тенденциите в ЕС, като включва конкретни мерки за подобряване на действащата нормативна уредба и във възможно най-голяма степен намаляване на административната тежест, насочени към стимулиране на инвестициите в сектора, устойчив икономически растеж и заетост.

 


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 149 на Министерския съвет от 11.03.2015 г.