Стратегически документи

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г.

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в България 2015-2020 г. е изготвена в съответствие с приетата Национална здравна стратегия (2014-2020) (НЗС) одобрена с Решение № 27 на Министерския съвет от 2014 г.
В Политика 5 на стратегията „Промоция на здравето и профилактика на болестите с фокус на хроничните незаразни болести” е заложена следната цел „Усъвършенстване на националната политика за профилактика на оралните заболявания"
В Политика 7 „Ефективно функциониране на майчиното, детското и училищно здравеопазване” е изрично предвидена дейност „Разширяване на обхвата и продължаване на Програмата за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. за нов петгодишен период и предоставянето на нови услуги по дентална помощ за децата по задължителното здравно осигуряване”

Програма е медицински и обществено обосновано продължение на реализираната през периода 2009 - 2014 г. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в България 2009-2014 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 559 на Министерския съвет от 31.07.2014 г.