Стратегически документи

Стратегия за управлението на общинската собственост 2011 - 2015 г. Актуализация 2014

Стратегията за управлението на общинската собственост 2011 - 2015 г., актуализирана версия, е приета на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост за срока на мандат 2011-2015 на Общински съвет град Добрич с Решение № 4-6 от 31.01.2012 г. По своята същност стратегията е отворен документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си. Документът е актуализиран по отношение на промените в Закона за общинската собственост и в частта описание на съществуващото състояние относно състояние на имотите, общинска собственост – брой, предназначение и издадени актове. В стратегическата част са отпаднали дейности поради това, че нямат необходимата релевантност към целите.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 37-7 на Общинския съвет от 27.07.2014 г.