Стратегически документи

Общинска програма за опазване на околната среда 2009 - 2014 г.

Общинската програма за опазване на околната среда 2009 - 2014 г., актуализирана версия, е разработена за прилагане на законодателството по опазване на околната среда, по която общината има правомощия, задължения и отговорности. Публикуваните през последните няколко години нови документи, базирани на рамковите изисквания на Европейския съюз по опазване на околната среда, са предпоставка за актуализиране на програмите за околна среда. Извършена е оценка на документа и за оставащия период от 6 месеца след оценката е направена актуализация..


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Решение № 34-7 на Общинския съвет от 29.07.2014 г.