Стратегически документи

Общинска енергийна програма 2014 - 2020 г.

Общинската енергийна програма 2014 - 2020 г. е разработена съобразно изискванията на Закона за енергийна ефективност и Закона за енергия от възобновяеми източници. Документът е съобразен с нормативни и програмни документи на ЕС и такива на национално и регионално ниво, основните, от които са: Директива 2006/32/ЕС за енергийна ефективност при крайното енергийно потребление и енергийните услуги; Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно  енергийните характеристики на сградите; Енергийна стратегия на България; Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. Общата цел на програмата е повишаване качеството на живот и енергийния комфорт при най-малки разходи на гражданите на общината чрез постигане на децентрализирано ВЕИ енергоснабдяване с паралелно изпълнение на мерки за енергийна ефективност.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 34-7 на Общинския съвет от 29.07.2014 г.