Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Марица и правила за мониторинг и оценка на изпълнението й.

Стратегията за управление на общинската собственост е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл.8, ал.8 на Закона за общинската собственост ﴾Обн. ДВ бр.44/1996г., изм. ДВ бр.109/2013г.﴿.
Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост във взаимна връзка с предоставяните публични услуги и цялостната социално-икономическа дейност на Община Марица, за чието осъществяване тя е един от основните ресурси със стратегически характер.
Съдържателният й обхват включва всички недвижими обекти общинска собственост, разположени на територията на Община Марица в границите на урбанизираните територии и извън тях.
Стратегията за управление на общинската собственост обхваща по-дълъг период от време от законовото изискване-за времетраене в рамките на мандата на общинското ръководство, т.е. 2011-2015г., но покривайки целия период 2014-2020г., тя е във времеви синхрон със стратегическите и плановите документи на европейското, национално и регионално ниво, като се приема, че времевия хоризонт, определен от ЗОС не е императивен.
Стратегията за управление на общинската собственост включва:
- процесът по управление на общинската собственост във всичките му фази-организация и начин на функциониране;
- актуалното състояние на общинската собственост по видове и категории обекти в различните сфери на управлението на Община Марица;
- приоритетите, дейностите и мерките за оптимизиране на процеса на управление на общинската собственост; мониторинг и оценка за изпълнение на стратегията.
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 220 на Общинския съвет от 15.07.2014 г.