Стратегически документи

Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014-2020

Предназначението на Общинския план за развитие от нормативна и практическа гледна точка е документално осигуряване управлението на развитието на община град Добрич през следващите седем години. Териториалният обхват на ОПР включва землищата в границите на община Добрич, което в конкретния случай се ограничава до град Добрич. Времето за изпълнението на плана съвпада с новия програмен период на ЕС, който започва през 2014 и завършва през 2020 година. Спецификата на този план е, че той е разработен след завършването на друг важен за общината планов документ за същия период – Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Последователността на проучванията, направените анализи и изводи бяха шанс и предизвикателство в процеса на работата по плана, които в краен резултат  доведоха до задълбочено аргументирана стратегическа част на плана и конкретна програма за действие.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 33-3 на Общинския съвет от 24.06.2014 г.