Стратегически документи

Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.

Стратегията представлява естествено продължение на Стратегията за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. в областта на правосъдието. Електронното правосъдие е средство за повишаване на ефективността на сектор „Правосъдие” и облекчаване на достъпа до правосъдие от страна на гражданите и бизнеса. Приетата с решение на Министерския съвет от от 21.11.2012 г. Концепция за електронно правосъдие съдържаща принципите, целите и фазите за неговото въвеждане. Концепцията е неразделна част от провеждащата се цялостна реформа на съдебната система у нас и е предпоставка за осигуряване на ефективност и прозрачност на съдебната система посредством използване на информационните технологии, както и създаване на удобство за самите граждани и юридически лица.
Настоящата Стратегия е основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и контрол на политиката в сектор Правосъдие, провеждана от държавните институции в сътрудничество с гражданите, бизнеса и съсловните организации. Документът е разработен съгласно програмите на правителството на Република България за развитие на електронното управление и инициативата на Европейската Комисия i2020 и отразява важността на процесите за развитие на достъпно и ефективно електронно правосъдие.
Основната цел на стратегията, която произтича от Концепцията за ЕП е да се повиши ефективността в сектор „Правосъдие“, чрез използване на електронни документи не само от органите на съдебната власт, но и от всички органи в сектора, както и при взаимодействието им с други административни органи, организации, граждани и бизнеса.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 531 на Министерския съвет от 21.07.2014 г.