Стратегически документи

Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г.

Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве е в изпълнение на приетата Националната здравна стратегия (2014-2020) на Министерския съвет на Република България. В Политика 7 от стратегията: Ефективно функциониране на майчиното, детското и училищно здравеопазване е подчертано, че политиката обхваща мерки за интегриран подход на институциите и обществото за здравето на децата. Тя отразява разбирането, че грижата за детското здраве и развитие е задължение на родителите, държавата и институциите, обществото като цяло, както и самото дете в по-горните възрасти. Политиката е също отражение на схващането, че грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения, тъй като през детството се поставят основите на човешкото здраве и се формира здравното поведение на всеки индивид, което обезпечава по-високо качество на здравния статус на националния човешки капитал. Управлението на детското здраве изисква специфични мерки във всеки период, които трябва да стартират още преди бременността на майката и да обхванат всички възрастови периоди до 18 годишна възраст. Те изискват усилия за обединение в една интегрална съвкупност на твърде различаващи се области на интервенции, които изискват различна компетентност, промотивни, профилактични, социални и психологически мерки, подобряване на диагностиката и лечението, обучение и квалификация на медицинския персонал, учителите и цялостното население, изграждане на социални връзки и комуникации и укрепване на организационната мрежа с йерархични или координационни взаимодействия между различни правителствени и неправителствени институции.
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 510 на Министерския съвет от 17.07.2014 г.