Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.

Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България определя стратегическата рамка на държавната политика в областта, за периода 2014-2020 г. 

С приемането на стратегията следва да се отговори на препоръките на Съвета и Комисията по Националната програма за реформи за 2013 г. и Мониторинговия доклад за напредъка по Механизма за сътрудничество и проверка.

При изготвянето на документа е отчетено постигнатото до момента в областта на нормативната и институционална среда, като се набележат мерки за бъдещо развитие, така че да се осигури приемственост и адекватно използване на натрупания опит.

Предвид времевия обхват на стратегията 2014 – 2020 г., в нея са включени три вида мерки:

- Краткосрочни – с очаквано изпълнение до края на 2014 г.;

- Средносрочни – за реализиране през периода 2015 -2016 г.;

- Дългосрочни – с времеви хоризонт  2017 - 2020 г.

Планът за изпълнени е приложение към стратегията.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 498 на Министерския съвет от 11.07.2014 г.