Стратегически документи

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и задачите за защитата при бедствия в страната за срок от 5 години. Тя представлява основен документ за политиката в областта на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за превенция и реагиране при бедствия.
Стратегическа цел на Националната програма и на държавната политика за защита при бедствия е предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от тях, защита на живота и здравето на населението, и опазване на културните ценности.
Основен приоритет на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на Република България и тяхното картографиране.
Основни задачи на настоящата програма са:
- оценка и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария, геоложки риск;
- приключване на оценката на риска от наводнения и изготвяне на карти на заплахата и карти на риска;
- реализиране на мерки за намаляване на риска от бедствия;
- повишаване устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура при бедствия;
- приключване на паспортизацията на сградите;
- подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия;
- доизграждане на сиренната система, като част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението за опасностите, регистрирани от системите за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления.

Годишният план за 2014 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е приет с Решение № 270 на Министерския съвет от 07 май 2014 г.

Годишният план за 2015 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е приет с Решение № 409 на Министерския съвет от 04 юни 2015 г.

Годишният план за 2016 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е приет с Решение № 200 на Министерския съвет от 24 март 2016 г.

Годишният план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е приет с Решение № 943 на Министерския съвет от 10 ноември 2016 г.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 270 на Министерския съвет от 07.05.2014 г.