Стратегически документи

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г.

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. е разработена въз основа на изискванията на Закона за публичните финанси, бюджетната процедура за 2015 г. и получената информация от първостепенните разпоредители с бюджет.
В прогнозата се съдържа описание на приоритетите на правителството за тригодишния период, основните допускания, при които е разработена, както и допусканията за националната и световната икономика, целите на фискалната и бюджетната политика, обвързани със заложените в Закона за публичните финанси правила и ограничения, както и таваните на разходите по отделни ПРБ и на бюджетните взаимоотношения за периода 2015-2017 г.
Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. следва финансово да обезпечи постигането на основните цели и изпълнението на мерките, заложени в програмата на правителството „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България“. В същото време, приоритетът на правителството по отношение на фискалната и бюджетната политика е да се гарантира финансовата стабилност и дългосрочната устойчивост на публичните финанси.
 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 215 на Министерския съвет от 17.04.2014 г.