Стратегически документи

Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г.

Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г. е националният стратегически документ, който задава визията за развитието на българската администрация за следващия програмен период. Тя съдържа критичен анализ на състоянието на администрацията, на база на който са направени изводи и са формулирани стратегически цели.

Основните аспекти на стратегията са увеличаване на продуктивността в работата на институциите, оптимална институционална среда и по-ефективно използване на ограничените ресурси за предоставяне на качествени публични услуги.

Крайните резултати, които си поставя стратегията са изграждането на креативна и отговорна администрация, изоставила традициите на рутинната работа, която поставя във фокуса на своята дейност гражданите с техните потребности и интереси и действа като стожер за спазването на законите и на демократичната легитимност.

В периода 2006 - 2013 г. липсваше действащ национален стратегически документ, който да задава общото развитие на администрацията, след като Стратегията за модернизиране на държавната администрация приключи своето действие.

Функционално свързани с настоящата стратегия са Стратегията за развитие на електронното управление, Стратегията за децентрализация, Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България. Всички стратегически документи и планове разработвани в бъдеще следва да бъдат обвързани и синхронизирани с настоящата стратегия.
Настоящата стратегия отразява основните препоръки на Европейската комисия, Световната банка и други международни институции, както и с препоръките на бизнеса и неправителствените организации в България за подобряване на управлението.
Предвидените в стратегията мерки са в пълно съответствие с и са насочени към изпълнението на приоритет 6. „Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“ на Националната програма за развитие: България 2020.

Стратегическите цели на стратегията са четири:

1. Ефективно управление и върховенство на закона
2. Партньорско управление с гражданите и бизнеса
3. Открито и отговорно управление
4. Професионално и експертно управление.

С решнието за приемане на стратегията са отменени Стратегия за обучение на служителите в администрацията, 2006 – 2015 г. и  Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа „едно гише”.

-----------------------------

Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г. е изменена с Решение №204 на Министерския съвет от 3 април 2018 г.

Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г. е приета с Решение №1033 на Министерския съвет 30 декември 2015 г.

Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г. е изменена с Решение №983 на Министерския съвет 15 ноември 2015 г.

-----------------------------

Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014-2015 г. е приет с Решение №302 на Министерския съвет от 15 май 2014 г.

Отчетът на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014-2015 г. е приет с Протокол № 43.1 на Министерския съвет от 19 октомври 2016 г. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г.