Стратегически документи

Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2013-2015 г.

В съответствие с Постановление на МС № 234/1.08.2011 г., настоящата Средносрочна програма /СП/ конкретизира целите и задачите на българската политика в тази област, както и начините и механизмите за оказване на помощ за развитие и хуманитарна помощ в периода 2013 – 2015 г.
 Българската политика на развитие се базира върху международно договорените ангажименти в областта на развитието, включително Целите на хилядолетието на ООН, чийто преглед предстои през 2015 г. Тя се вписва в общата политика на ЕС в тази област, залегнала в Европейския консенсус от 2005 г. и е съобразена с критериите за оценка и ефективност, разработени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и с добрите международни практики.
 Набелязаните в Средносрочната програма цели и области отчитат специфичния опит и капацитет на страната ни, създаден в годините на прехода. Взети са предвид икономическите реалности и необходимостта от оптимално насочване и изразходване на осигурения национален финансов ресурс за осъществяване на политиката за развитие на Република България.
 Средносрочната програма се приема с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи. Тя е публичен документ, който се публикува на официалния сайт на Министерство на външните работи. На базата на Средносрочната програма, МВнР разработва годишни планове-графици и програми и проекти по страни-партньори в сътрудничество със заинтересованите  ведомства.
 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 51.23 на Министерския съвет от 18.12.2013 г.