Стратегически документи

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Настоящата Стратегия е разработена в съответствие с действащото национално законодателство в областта на социалните услуги, здравеопазването, интеграцията на хората с увреждания, защитата от дискриминация. Нейното разработване е и в съответствие със Специфичните препоръки на Съвета на ЕС в тази област, добрите практики на страните-членки на ЕС, както и с редица международни документи, които третират въпросите, свързани със защитата на човешките права и подобряване на качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания:
• Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативният протокол към нея;
• Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията;
• Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;
• Принципи на ООН от 1991 г. за защита на лицата с психични заболявания и подобряване на психиатричната помощ;
• Харта на основните права на ЕС;
• Европейска социална харта;
• Европейска харта на правата и отговорностите на възрастните хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи и помощ;
• Европейска харта на предоставящите грижа в семейството;
• Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 - 2020 г.;
• Европейска стратегия за здравеопазване;
• Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно дългосрочните грижи за възрастни хора
• План за действие за хората с увреждания на Съвета на Европа за 2006 – 2015 г.
 

Планът за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа е приет с Решение №28 на Министерския съвет от 19 януари 2018 г.

Планът за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа е приет с Решение № 509 на Министерския съвет от 21 юли 2022 г.

 


Документът е валиден до края на : 2034 г.
Документът е приет с Решение № 2 на Министерския съвет от 07.01.2014 г.