Стратегически документи

Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.

Регионалният план за развитие на Южен централен район, като един от шестте плана за развитие на ниво 2 за периода 2014–2020 г., е съществен елемент в йерархичната система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Той определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на района, отчитайки специфичните му характеристики и потенциал за развитие.
РПР е разработен на основата на интегриран подход и като планов документ от междинно йерархично ниво, осъществява връзката и координацията между стратегическите документи за регионално развитие от другите териториални нива – Националната стратегия за регионално развитие, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие. Важна задача на РПР е да следва зададената в Националната стратегия за регионално развитие 2012–2022 г. (НСРР) обща стратегическа платформа, като същевременно я пренесе на по-ниските териториални нива.

Докладът за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Южен централен район е приет с Решение №781 на Министерския съвет от 1 ноември 2018 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 462 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.