Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Видин 2014-2020 г.

Стратегията определя средносрочните цели и приоритети за развитие на област Видин и е в съответствие с Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране и др. При нейното разработване са взети в предвид целите, приоритетите и финансовите условия на политиката за сближаване на Европейския съюз през периода 2014-2020г., както и предвижданията на оперативните програми. Стратегията на област Видин е тясно свързана и с Общинските планове за развитие, за които тя е основен ориентир, източник на идеи и стратегически документ за разработване на цели и приоритети.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 11.07.2013 г.