Стратегически документи

Областна стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Област Добрич 2011-2020 г.

Областната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Област Добрич 2011-2020 г. е разработена съобразно принципите и направленията, заложени в Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011 – 2020 г. и анализа и оценката на статистическите данни за пътнотранспортните произшествия на територията на област Добрич, показани в Приложение № 1 към стратегията.

Предметът на Стратегията включва създаване на ефективен и устойчив модел за взаимодействие между държавни, обществени и неправителствени структури за реализиране на държавната политика за опазване живота и здравето на участниците в пътното движение; създаване на  условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на участниците в пътното движение в работна или училищна среда и извън нея.


Документът е валиден до края на : 2020 г.