Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Генерал Тошево 2011-2015 г.

Стратегията за развитие на социалните услуги на Община Генерал Тошево 2011-2015 г. определя общинската рамка и параметрите на социалните услуги в общината. За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги, Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности, всички възрастови групи, със специално внимание към малките изолирани населени места, където също живеят групи и индивиди в риск.


Документът е валиден до края на : 2015 г.