Стратегически документи

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

       Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 е ориентирана към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива политика в областта на социалното включване, основана на интегрирания подход и междусекторното сътрудничество на национално, регионално, областно и общинско ниво. Тя посочва визията, приоритетните направления и дейностите за развитие на политиката в областта на бедността и социалното изключване в България до 2020 г.

      Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 е в съответствие с Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), актуализираната Национална програма за реформи на Република България (2012-2020 г.), Националния социален доклад на Република България 2011-2012 г.

Планът за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 е приет с Решение № 655 на Министерския съвет от 31 август 2015 г.

Планът за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 и отчетът за изпълнението на плана за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на стратегията са приети с Решение № 466 на Министерския съвет от 21 август 2017 г.

Планът за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 и отчетът за изпълнението на плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на стратегията са приети с Решение № 29 на Министерския съвет от 24 януари 2019 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 5.1 на Министерския съвет от 06.02.2013 г.