Стратегически документи

Областна стратегия за интегриране на ромите на Област Варна 2012-2020 г.

Настоящата стратегия е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите и на другите граждани в уязвимо социално положение на областно равнище. Тя се приема в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).


Документът е валиден до края на : 2020 г.