Стратегически документи

План за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.)

Планът за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2012 – 2014) има за цел да очертае конкретните действия, които Република България следва да предприеме във връзка с прилагането на стандартите на Конвенцията, сроковете и отговорните институции. Планът се състои от три фази, които обхващат съответно: действия по формиране на експертна група за координация на изпълнението на плана, разработване на концепции за промени в нормативните актове и предприемане на действия, свързани с ратификацията на допълнителния протокол (Фаза 1);  приемане на промени в българското законодателство и въвеждане на координационен механизъм и механизъм за мониторинг по прилагането на конвенцията като преди да се пристъпи към промени в нормативната уредба ще бъдат създадени експертни групи, които да изработят концепции за промени в нормативната уредба съобразно регламентите на Конвенцията. Предвижда се при изработване на концепциите да бъдат анализирани в детайли нормативните актове с оглед изпълнение на отделните задължения по Конвенцията, вкл. конкретно посочване на нормативните актове, които трябва да бъдат изменени или отменени, и индикативен времеви график (Фаза 2), повишаване капацитета на органите по прилагане на Конвенцията, както и популяризиране на Конвенцията сред обществеността (Фаза 3).

Докладът за изпълнението на  Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба в областта на хората с увреждания, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от Република България (2013 – 2014) е приет с Протокол № 12.2 на Министерския съвет от 25 март 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Решение № 868 на Министерския съвет от 19.10.2012 г.