Стратегически документи

Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г.

Стратегията има за цел да създаде подходящи условия за развитие на гражданските организации и да стимулира партньорството между тях и институциите на национално и местно ниво. Основната целева група на Стратегията са юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Планът за действие на мерките по Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Визията за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор за периода 2012-2015 г. е приет с Прокотокол № 47.55 от 19 декември 2012 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 33.23 на Министерския съвет от 05.09.2012 г.