Стратегически документи

Национална програма за развитие: България 2020

Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са дефинирани на базата на изготвен за целта социално-икономически анализ, както и на получените становища в рамките на публичните дискусии на всеки един етап от изработването на документа. Формулираните цели на правителствените политики ще осигурят постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план.
НПР БГ2020 е документ за националните решения за растеж. Той е в съответствие с ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но въплащава стремежа на държавата за избор на национален път за напредък.

Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 г. е приет с Решение № 210 на Министерския съвет от 15 април 2014 г.

Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2015-2017 г. е приет с Решение № 794 на Министерския съвет от 02 декември 2014 г.

Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2016-2018 г. е приет с Решение № 1032 на Министерския съвет от 30 декември 2015 г.

Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2017-2019 г. е приет с Решение № 1080 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г.

Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2018-2020 г. е приет с Решение № 767 на Министерския съвет от 12 декември 2017 г.

Планът за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2019-2020 г. е приет с Решение № 15 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г.

Планът за действие за изпъл­нението на Националната програма за развитие: България 2020 през 2020 г. е приет с Решение на Министерския съвет от 19 декември 2019 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г.