Стратегически документи

Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Актуализации по години

Националната програма за реформи е основен стратегически документ на национално ниво. Целите на програмата обхващат областите на различни секторни политики и са разработвани в изпълнение на Лисабонската стратегия (за периода до 2010 г.) и Стратегия "Европа 2020".
 
Националната програма за реформи се актуализира всяка година, като за някои от годините са приемани и планове за нейното изпълнение. Първата програма е изготвена през 2007 г., след като Република България стана член Европейския съюз.
 
----------
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ - актуализация за 2020 г. е приета с Решение № 296 от 30 април 2020 г.
- Докладът за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи 2020 г. - май-октомври 2020 г. е приет с Протокол № 72.3 от 16 декември 2020 г.
----------
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ - актуализирана с Решение № 505 от 21 август 2019 г. Програмата е приведената в съответствие с новите и актуализираните мерки в отговор на Препоръката на Съвета на ЕС от 2019 г.
----------
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ - актуализация за 2019 г. е приета с Решение № 240 от 25 април 2019 г.
----------
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ - актуализация за 2018 г. е приета с Решение № 267 от 20 април 2018 г.
----------
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ - актуализация за 2017 г. е приета с Решение № 280 от 18 май 2017 г.
----------
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ - актуализация за 2016 г. е приета с Решение № 284 от 19 април 2016 г. и е допълнена с Решение № 682 от 12 август 2016 г.
----------
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ - актуализация за 2015 г. е приета с Решение № 298 от 05 май 2015 г.
- Докладът за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи 2015 г. - май-октомври 2015 г. е приет с Решение № 10 от 14 януари 2016 г.
----------
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ - актуализация за 2014 г. е приета с Решение № 268 от 07 май 2014 г.
- Докладът за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи 2014 г. - май-октомври 2014 г. е приет с Решение № 829 от 22 декември 2014 г.
----------
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020”. Актуализация 2013 г. е приета с Решение № 269 на Министерския съвет от 29 април 2013 г.
- Докладът за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2013 г. на Националната програма за реформи на Република България (2013-2020 г.) към второто тримесечие на 2013 г. е приет с Решение № 604 на Министерския съвет от 10 октомври 2013 г.
- Доклад за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2013 г. на Националната програма за реформи на Република България (2013-2020 г.), към третото тримесечие на 2013 г. е приет с Решение № 738 на Министерския съвет от 27 ноември 2013 г.
- Доклад за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2013 г. на Националната програма за реформи на Република България (2013-2020 г.), към четвъртото тримесечие на 2013 г. е приет с Решение № 124 на Министерския съвет от 11 март 2014 г.
----------
Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020”. Актуализация 2012 г. е приета с Решение № 289 на Министерския съвет от 11 април 2012 г.
- Отчетът относно изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България и в актуализирания План за действие от 2011 г., към второто тримесечие на 2012 г. е приет с Решение № 725 на Министерския съвет от 31 август 2012 г.
- Докладът за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България (2012-2020 г.) и в актуализирания План за действие от 2011 г. към третото тримесечие на 2012 г. е приет с Решение № 02 на Министерския съвет от 10 януари 2013 г.
- Докладът за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България (2012-2020 г.) и в актуализирания План за действие от 2011 г. към четвъртото тримесечие на 2012 г. е приет с Решение № 149 на Министерския съвет от 05 март 2013 г.
-------
Националната програма за реформи (2011-2015 г.) е приета с Решение № 241 на Министерския съвет от 14 април 2011 г.
- Планът за действие с мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) е приет с Решение № 241 на Министерския съвет от 14 април 2011 г.
- Докладът за изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), за третото тримесечие на 2011 г. е приет с Решение  № 855 на Министерския съвет от 24 ноември 2011 г.
- Отчетът относно изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и в Плана за действие към нея, за четвъртото тримесечие на 2011 г. е приет с Решение № 224 на Министерския съвет от 26 март 2012 г.
----------
Националната програма за реформи (2008 – 2010 г.). Актуализация 2009 г. е приета с Решение № 835 на Министерския съвет от 30 октомври 2009 г.
- Планът за действие по Националната програма за реформи (2008 – 2010 г.). Актуализация 2009 г. е приет с Решение № 942 на Министерския съвет от 10 декември 2009 г.
- Отчетът за изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и в Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.), за второто тримесечие на 2010 г.
- Отчетът за изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и в Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) за периода декември 2009 - февруари 2010 г. е приет с Протокол № 11.1 на Министерския съвет от 25 март 2010 г.
- Отчетът за изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.),  и в Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) към края на март 2010 г. е приет с Протокол № 20.28 на Министерския съвет от 26 май 2010 г.
- Отчетът за изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и в Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.), за второто тримесечие на 2010 г. е приет с Протокол № 32.43 на Министерския съвет от 08 септември 2010 г.
- Отчетът за изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и в Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) за третото тримесечие на 2010 г. е приет с Протокол № 46.3 на Министерския съвет от 23 декември 2010 г.
- Отчетът за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2009 г. на Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и в Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.), за четвъртото тримесечие на 2010 г. е приет с Протокол № 12.1 на Министерския съвет от 23 март 2011 г.
- Отчетът за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2009 г. на Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и в Плана за действие по На-ционалната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.), за първото тримесечие на 2011 г. е приет с Протокол № 29.5 на Министерския съвет от 27 юли 2011 г.
----------
Национална програма за реформи (2008 – 2010 г.) е приета с Решение № 658 на Министерския съвет от 27 октомври 2008 г.
- Планът за действие по Националната програма за реформи (2008 – 2010 г.) е приет с Решение № 658 на Министерския съвет от 27 октомври 2008 г.
- Отчетът за изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и в Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.), за периода януари-март 2009 г. е приет с Пртокол № 22.1 от 04 юни 2009 г.
- Отчетът за изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и в Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) за периода април-юни 2009 г. е приет с Пртокол № 34.17 от 02 септември 2009 г.
----------
Националната програма за реформи 2007 - 2009 г. е приета с Протокол № 8.1 на Министерския съвет от 01 март 2007 г.
- Докладът за напредъка по изпълнението на заложените мерки и действия в Националната програма за реформи на Република България за 2007-2009 г. (за 2007 г.) е приет с Протокол № 38.1 от 11 октомври 2007 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 280 на Министерския съвет от 18.05.2016 г.