Стратегически документи

Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.

Третият план за действие по изменение на климата предвижда конкретни мерки за намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези мерки са съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите. Общият ефект от предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и постигане на правно обвързващите за страната ни европейски цели.

Първият официален отчет за изпълнението на Третия национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г. е приет с решение № 803 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г.

 

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 01.06.2012 г.