Стратегически документи

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) е политически рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите.Стратегията използва името роми като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

Административният мониторингов доклад за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) е приет с Решение № 211 на Министерския съвет от 17 април 2014 г.

Административният мониторингов доклад за 2014 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) е приет с Решение № 301 на Министерския съвет от 08 май 2015 г.

Националният план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) е приет с Решение № 355 на Министерския съвет от 11 май 2016 г.

Административният мониторингов доклад за 2015 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) е приет с Решение № 339 на Министерския съвет от 05 май 2016 г.

Административният мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) е приет с Решение № 325 на Министерския съвет от 15 юни 2017 г.

Административният мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) е приет с Решение № 292 на Министерския съвет от 03 май 2018 г.

 

С Решение №128 на Министерсия съвет от 1 март 2018 г. се изменя Решение № 355 на Министерския съвет от 11 май 2016 г. за приемане на Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 01.03.2012 г.