Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Варна 2011 - 2015

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Варна 2011 - 2015 е одобрена на заседание на Областния съвет за развитие на 27.10.2010 г. и утвърдена със Заповед РД-10-7706-306/04.11.2010 г.

Изготвен е и Мониторинговият доклад за изпълнението и за 2011г., който е одобрен на заседание на Областния съвет за развитие на 22.12.2011 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.