Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022

Стратегията е основополагащ документ на правителството за ролята, мястото и социалните функции на физическото възпитание и спорта в Република България. Тя отразява необходимостта от качествено преустройство на системата за физическо възпитание и спорт у нас като задължителен компонент на политическите, икономическите и социалните промени в обществото.
В стратегията са изложени принципните подходи и теоретическите постановки, определящи главната стратегическа цел и основните насоки на Националната система за физическо възпитание и спорт, основните принципи, върху които тя се изгражда, обхвата на системата с основните й структури и дейности, нейната организация и управление, с приоритетните и спомагателните функции на държавните и обществените институции; различните видове осигурявания, както и критериите за ефективността на системата в новите социално-икономически условия.

Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. е приета с Решение на Министерския съвет № 523 от 30 август 2013 г.

Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018-2020 г. и Докладът за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. са  приети с Решение на Министерския съвет № 953 от 28 декември 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 24.11.2011 г.