Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

Националната стратегия за научни изследвания в Република България отразява политиката на Правителството като част от отговорностите му по отношение на стратегическото развитие на страната. Стратегията има за цел да подпомогне развитието на науката в България за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности. Целевата група, към която е насочена Стратегията, са научните организации - университети, научни институти и други организации, занимаващи се с научно-изследователска дейност.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 28.07.2011 г.