Стратегически документи

Национален план за действие при временна закрила в Република България

Планът е изготвен на основание чл. 80, ал. 1, т. 4 от  Закона за убежището и бежанците. Изпълнението на плана се осъществява във взаимодействие с Върховния комисар на ООН (Организация на обединение нации) за бежанците, Европейската комисия, Българския червен кръст, Международната организация по миграция, както и други български и международни правителствени и неправителствени организации.

Целта на плана е създаване на оптимална организация, координация и взаимодействие при възникване на риск от кризисна ситуация, вследствие масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила на територията на Република България, за изпълнение на стоящите задачи пред централните и териториалните органи на изпълнителната  власт.
 


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 506 на Министерския съвет от 07.07.2011 г.